Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

artikel 1. Definities en begrippen in deze voorwaarden.

Beursstrategie en Beursstrategie.nl, gevestigd aan de Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam is onderdeel van SB Media B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65118243. SB Media B.V. is een uitgever van beursinformatie en/of handelssignalen.
Klant: de natuurlijke of bedrijfsmatige wederpartij van SB Media B.V..
Overeenkomst: de overeenkomst op het gebied van het verlenen van Diensten aan de Klant tegen betaling door Klant van de daarvoor geldende vergoeding, zoals een Abonnement.
Abonnement: Overeenkomst op grond waarvan SB Media B.V. periodiek Diensten aan de Klant verschaft.
Diensten: werkzaamheden die SB Media B.V. in opdracht en/of ten behoeve van Klant verricht, zoals het geven van beursinformatie en/of handelssignalen voor opties.
Offerte: Een aanbieding van SB Media B.V. gericht op het sluiten van een Overeenkomst.
Online-terbeschikkingstelling: het door SB Media B.V. aan bieden van toegang aan de Klant tot beursinformatie en/of handelssignalen via een elektronisch communicatie netwerk.
Account: een na voltooiing van het registratieproces aan de Klant toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de Klant zich toegang tot het informatiesysteem van SB Media B.V. kan verschaffen.
Verzending: het door SB Media B.V. aan Klant toezenden van beursinformatie en/of handelssignalen via een elektronisch communicatienetwerk.
Website: De internetsite(s) van SB Media B.V..
Schriftelijk: naast schriftelijk ook per mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SB Media B.V..

artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden.

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen SB Media B.V. en een Klant waarop SB Media B.V. deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met SB Media B.V. houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met SB Media B.V., voor de uitvoering waarvan door SB Media B.V. derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SB Media B.V. en Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
6. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
7. SB Media B.V. behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
8. Indien Klant een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden SB Media B.V. hierover te informeren. SB Media B.V. kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Klant niet meer zal gelden. Indien SB Media B.V. de wijziging niet wenst in te trekken, is Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
9. Bij specifieke onderdelen van de Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze worden dan tijdig door SB Media B.V. beschikbaar gesteld aan Klant. Gebruik van deze onderdelen geldt als aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden. In geval van strijd tussen deze Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden
10. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.
12. Wanneer in deze Voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.

artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst.

1. De algemene offertes en aanbiedingen die door SB Media B.V. worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. SB Media B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Uitingen van SB Media B.V.. op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
4. Degene die zich aanmeldt als Klant dient 18 jaar of ouder te zijn en handelingsbevoegd. De potentiële Klant dient te beschikken over een mobiele telefoon waarop Sms-berichten kunnen worden ontvangen en/of een pc met internetverbinding en e-mailfaciliteiten.
5. De potentiële Klant verklaart zich door aanmelding bekend en akkoord met deze Voorwaarden en volledig bekend te zijn met de risico’s van handel in opties en ook bereid te zijn die risico’s zelf te willen dragen. Hierbij verklaart de potentiële Klant tevens SB Media B.V. niet aansprakelijk te zullen stellen voor (het ontbreken van) beursinformatie/handelssignalen die niet leiden tot winstgevende posities.
6. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat SB Media B.V. een order of opdracht schriftelijk of via e-mail heeft aanvaard of bevestigd.
7. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten.
8. De in lid 6 genoemde aanvaarding door SB Media B.V. kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Aanvaarding van een aanbod langs elektronische weg is pas mogelijk nadat Klant een e-mailadres opgeeft en SB Media B.V. heeft geverifieerd dat dit adres werkt en aan Klant toebehoort. Na aanvaarding kan SB Media B.V. dit e-mailadres gebruiken voor alle communicatie betreffende de Overeenkomst. SB Media B.V. kan tevens gebruik maken van andere verificatiemethodes zoals sms authenticatie.
9. Op SB Media B.V. rust geen enkele verplichting om de Klant middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Klant te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Klant zoals deze door SB Media B.V. is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van de Klant.
10. Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
11. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
12. SB Media B.V. is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst.

1. Alle diensten van SB Media B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst SB Media B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal SB Media B.V. zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform het aanbod.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SB Media B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal SB Media B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4. SB Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig hierbij, dat elke opdracht aan SB Media B.V. de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden.
5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SB Media B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SB Media B.V. worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan SB Media B.V. ter beschikking heeft gesteld.
6. SB Media B.V. heeft het recht de Dienst(en) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover SB Media B.V. niet na komt.

artikel 5. Communicatie.

1. Klant en SB Media B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en SB Media B.V., dan wel tussen SB Media B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en SB Media B.V., is SB Media B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SB Media B.V..
3. Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van SB Media B.V. niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is SB Media B.V. nimmer aansprakelijk.

artikel 6. Levering en termijnen.

1. SB Media B.V. zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang maken met de levering van de Diensten, indien aanvang van de Diensten mogelijk is.
2. Alle door SB Media B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door SB Media B.V. genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden SB Media B.V. niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
3. De enkele overschrijding van een door SB Media B.V. genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt SB Media B.V. niet in verzuim.
4. Mocht SB Media B.V. onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan SB Media B.V. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij SB Media B.V. een termijn van minimaal veertien (14) dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

artikel 7. Account.

1. SB Media B.V. zal aan de Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen indien dit onderdeel van de Overeenkomst is. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot een chatomgeving waar hij de beursinformatie en /of handelssignalen kan raadplegen.
2. Klant is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn Account en dient de daarin vermelde gegevens actueel te houden.
3. Zonder schriftelijke toestemming van SB Media B.V. is het Klant verboden de door SB Media B.V. verschafte gebruikersnaam of aangemaakte Accounts aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden.
4. Ieder actie die via het Account plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant plaats te vinden. In geval van een vermoeden van misbruik van een Account dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan SB Media B.V. te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
5. Het is de Klant niet toegestaan het Account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij SB Media B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
6. SB Media B.V. is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure en het Account zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Klant ten opzichte van SB Media B.V. ontstaat. SB Media B.V. zal indien dit zich voordoet de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Deze zullen ruim van te voren gepubliceerd worden op de website van SB Media B.V.. Deze periode kan ingekort worden, indien dit noodzakelijk is voor het correct en volledig blijven functioneren van de door de Klant afgenomen diensten.

artikel 8. De informatieverstrekking.

1. Hoewel SB Media B.V. met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de beursinformatie en/of handelssignalen, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, onjuistheid, omissies, het niet-actueel zijn, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte beursinformatie en/of handelssignalen. SB Media B.V. kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de verstrekte beursinformatie en/of handelssignalen.
2. Door het gebruik van de beursinformatie en/of handelssignalen gaat de Klant akkoord met eventuele aanvullende disclaimers of aanvullende voorwaarden die betreffende derden aan het gebruik van de beursinformatie en/of handelssignalen verbinden. Voor zover van toepassing zullen deze disclaimers en/of voorwaarden kenbaar gemaakt worden aan de Klant alvorens deze een (aanvullend) Abonnement afsluit dat hem toegang geeft tot de betreffende beursinformatie en/of handelssignalen.
3. Het staat iedere Klant vrij om op grond van de inhoud van berichten van SB Media B.V. op de beurs te handelen, dan wel dit na te laten. Beleggingsbeslissingen van de Klant gebaseerd op via Trade Info Online ingewonnen beursinformatie en/of handelssignalen zijn altijd en volledig voor rekening en risico van de Klant. De Klant bepaalt geheel zelfstandig wat hij doet met door SB Media B.V. gegeven beursinformatie en/of handelssignalen. Partijen komen dan ook nadrukkelijk overeen dat door SB Media B.V. geen beleggingsadvies wordt gegeven. Ook hier geldt als uitdrukkelijke waarschuwing voor de Klant dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst.
4. De beursinformatie en/of handelssignalen zijn generiek van aard en houden daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de Klant.
5. SB Media B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die de Klant realiseert naar aanleiding van technische of andere storingen
• waardoor de Website onbereikbaar is;
• e-mails van SB Media B.V. worden niet of te laat ontvangen;
• Sms-berichten worden niet of te laat ontvangen.

artikel 9. Verplichtingen voor Klanten.

1. De Klant is gehouden op een zorgvuldige wijze om te gaan met de hem of haar verstrekte beursinformatie en/of handelssignalen.
2. Het is de Klant verboden om de beursinformatie en/of handelssignalen verkregen via een Overeenkomst met SB Media B.V. door te geven aan derden, al dan niet tegen betaling, tenzij daarvoor met SB Media B.V. een aanvullende overeenkomst is gesloten, dan wel door SB Media B.V. toestemming is verleend, in beide gevallen schriftelijk.
3. Indien blijkt dat een Klant toch deze gegevens doorgeeft aan anderen of derden, kan SB Media B.V. direct de doorzending van handelssignalen beëindigen. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

artikel 10. Herroepingsrecht.

1. Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft hij het recht de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische verklaring aan SB Media B.V..
2. De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in op het moment van het aangaan van de Overeenkomst.
3. In geval van ontbinding door Klant kan de overeengekomen vergoeding (naar rato) in rekening worden gebracht voor de periode vanaf de start van de levering tot aan ontbinding, indien de Klant binnen de ontbindingstermijn gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en).
4. SB Media B.V. is gerechtigd bovenstaande kosten te verrekenen met eventuele door Klant vooruitbetaalde bedragen. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door de Klant is voldaan, door SB Media B.V. binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding worden gerestitueerd op dezelfde wijze waarop de Klant het door hem verschuldigde bedrag heeft betaald.

artikel 11. Abonnementen.

1. Er zijn verschillende Abonnementsvormen mogelijk. Op de Website kan hieruit een keuze worden gemaakt.
2. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal twaalf (12) maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt geldt als ingangsdatum het moment van de eerste Verzending dan wel het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling.
3. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij Klant het Abonnement tenminste een (1) maand vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd.
5. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Overeenkomst duurt al langer dan een (1) jaar, dan heeft de Klant na een (1) jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van een (1) maand.
6. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

artikel 12. Prijzen en betaling.

1. De levering van Diensten vinden plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door SB Media B.V. gehanteerde prijzen en tarieven.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Klant overeengekomen of anders aangegeven, zijn alle door SB Media B.V. gehanteerde prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting.
3. SB Media B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door SB Media B.V. worden ingevoerd.
4. In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal SB Media B.V. Klant hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen.
5. Indien Klant zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan SB Media B.V.. Indien SB Media B.V. deze mededeling niet binnen dertig (30) dagen nadat Klant de kennisgeving betreffende de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat Klant redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.
6. SB Media B.V. stuurt Klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst.
7. In geval van automatische incasso dient Klant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
8. Betaling dient in ieder geval steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door SB Media B.V. aan te geven wijze.
9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00. Indien SB Media B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
11. In het geval dat Klant de Overeenkomst is aangegaan in de hoedanigheid van consument is de Wet Incassokosten van toepassing.

artikel 13. Opschorting en ontbinding.

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
2. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Klant of SB Media B.V. in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Klant de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
3. Klant en SB Media B.V. zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant of SB Media B.V.:
• in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• de bedrijfsvoering staakt.
4. SB Media B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
• Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de Overeenkomst SB Media B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
• indien Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door de vertraging aan de zijde van Klant niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SB Media B.V. op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SB Media B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
6. SB Media B.V. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van voortijdige beëindiging conform dit artikel.

artikel 14. Aansprakelijkheid.

1. SB Media B.V. zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van SB Media B.V. mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is SB Media B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door SB Media B.V. geleverde Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. SB Media B.V. kan voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn en aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
3. SB Media B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de beursinformatie en/of handelssignalen die zij heeft verstrekt. Klanten zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico.
4. SB Media B.V. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen of verzonden in het kader van de Overeenkomst.
5. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is SB Media B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
6. De aansprakelijkheid van SB Media B.V. is daarom beperkt tot maximaal de voor het Abonnement betaalde vergoeding dan wel de vergoeding welke SB Media B.V. voor haar Diensten in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Abonnementen die een langere doorlooptijd hebben dan twaalf (12) maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste twaalf (12) maanden.
7. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door SB Media B.V. of haar leidinggevenden.
8. SB Media B.V. is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om de prestatie van SB Media B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Klant geleden directe vermogensschade is SB Media B.V. niet aansprakelijk.
9. Klant is verplicht om binnen twee (2) maanden nadat Klant een onjuistheid in de uitvoering van de Overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan SB Media B.V..
10. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is SB Media B.V. op geen enkele wijze verplicht tegenover Klant om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
11. Klant vrijwaart SB Media B.V. voor alle aanspraken die derden ten opzichte van SB Media B.V. pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door SB Media B.V. van de Diensten.
12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover SB Media B.V. en de door SB Media B.V. bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

artikel 15. Overmacht.

1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. SB Media B.V. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden.
3. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van SB Media B.V. maar tevens ten behoeve van de door SB Media B.V. ingeschakelde hosting provider.
4. SB Media B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover SB Media B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SB Media B.V. gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

artikel 16. Klachten.

1. Klachten over de geleverde Diensten dienen door de Klant in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering van de betreffende Dienst schriftelijk te worden gemeld aan SB Media B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SB Media B.V. in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal SB Media B.V. de diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal SB Media B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

artikel 17. Geheimhouding.

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is SB Media B.V. verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Klant. De Klant kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Klant is SB Media B.V. niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval SB Media B.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Het is niet toegestaan om enig e-mail verkeer of andere vorm van contact welke tussen Klant en SB Media B.V. plaatsvindt, op welke wijze dan ook openbaar te maken.
4. Het is de Klant niet toegestaan een van de handelsnamen van SB Media B.V. of een afgeleide/omschrijving hiervan te gebruiken in publicaties, chatrooms, internetfora of enige andere digitale ontmoetingsplaats.
5. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant een boete van EUR 25.000,00 voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die SB Media B.V. geldend kan maken.

artikel 18. Persoonsgegevens.

1. SB Media B.V. zal gegevens van Klant opnemen in een geautomatiseerd systeem.
2. SB Media B.V. zal de opgenomen gegevens niet aan derden verstrekken tenzij anders is overeengekomen en de bepalingen voortvloeiende uit de wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen.
3. De Klant is ervan op de hoogte dat SB Media B.V. de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de Klant zijn activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Klant vandaan komt en de Diensten die de Klant heeft besteld. SB Media B.V. slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Klant.
4. Klant heeft op elk moment het recht SB Media B.V. te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen.
5. SB Media B.V. kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan SB Media B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
6. De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring op de Website van SB Media B.V. en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

artikel 19. Intellectuele eigendom.

1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom evenals soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door SB Media B.V. aan Klant geleverde Diensten komen uitsluitend toe aan SB Media B.V.
2. SB Media B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
3. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant een boete van EUR 25.000,00 voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die SB Media B.V. geldend kan maken.

artikel 20. Toepasselijk recht en voorwaarden.

1. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en SB Media B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.
3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door SB Media B.V. op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en op te slaan via de Website.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SB Media B.V..
5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.